La ciutadania està esgotada de patir les deficiències de l’atenció primària de salut, que s’han vist agreujades per l’actual pandèmia. Als problemes ja crònics d’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets s’ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malalts de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a persones que viuen en residències. Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena o senzillament esfondrats.

Hem vist com les mesures de seguretat instaurades en els CAP en els moments més durs, com la pràctica desaparició de la visita presencial, o mesures organitzatives com les agendes per tasques, sense respectar la figura del o la professional referent, l’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts no COVID, amb retards d’alt risc, s’estan perllongant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. Com a conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre, o es resolen tard i malament, i hem de fer cues vergonyoses a la porta dels CAP per intentar que ens visitin.

Recentment, la Conselleria de Salut ha presentat un «Pla d’enfortiment de l’atenció primària» segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros en millores tecnològiques, i en augment de personal d’aquí fins el 2022. Donaríem la benvinguda a aquest pla si no fos perquè és del tot insuficient, no recupera ni de lluny les retallades del 2011: 350 milions anuals, i 3000 professionals menys. Se segueixen ajornant respostes que són urgents.

Reclamem un enfortiment real i immediat de l’atenció primària, que ha de passar per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis i atencions que rebem.

Finalment, volem mostrar preocupació per aquells indrets on estan tancats total o parcialment alguns CAPs.

Propostes de la Marea Blanca presentades per SOM VNG al Ple:

  1. Recuperació dels metges/metgesses, personal d’infermeria i d’administració, perduts amb les retallades dels anys 2011-2014.
  2. Prioritzar la despesa sanitària per a l’atenció primària. Aconseguir que la dotació econòmica arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS.
  3. Demanar l’obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat total o parcialment durant la pandèmia.
  4. Habilitar espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal dels CAPs i pacients.
  5. Recuperar la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquestes vies.
  6. Procurar que les visites (presencials o telemàtiques) siguin dels professionals assignats o de referència.
  7. Promoure la participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP.
  8. Denunciar la demolició programada i sostinguda de l’atenció primària i les polítiques privatitzadores, per la nostra salut, tot reivindicant una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat, amb una atenció primària forta de veritat.