El 9 de setembre de 2020 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge. Aquesta llei va arribar al Parlament a partir de la proposta del Sindicat de Llogateres, i a més va comptar amb el suport de 4.000 entitats socials i culturals del país. La seva aprovació va comptar amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya en Comú i la CUP, i la seva aplicació afecta, des de la seva entrada en vigor, 60 municipis catalans en els quals es considera que el mercat de lloguer està tensionat.

Un d’aquests municipis és Vilanova i la Geltrú, que té un veritable problema amb l’accés al dret a l’habitatge, i en el que continuen existint grans carències en les polítiques d’habitatge. Segons la llei de regulació dels lloguers, els preus estaran vinculats a l’índex de referència calculat per la Generalitat, tenint en compte qüestions com la localització del pis, els metres quadrats, l’any de construcció, etc. A més, també estableix que els nous contractes han de tenir el mateix preu que l’anterior, així com la prohibició d’incloure despeses extres a l’arrendament, com per exemple l’IBI. Si s’infringeix la normativa, existeix un règim sancionador que estableix sancions econòmiques d’entre 3.000 i 9.000 euros per les infraccions lleus, i de 9.000 a 90.000 en les greus. La llei estableix que les administracions locals tenen les atribucions per a iniciar, tramitar i imposar, amb caràcter general, les sancions administratives establertes. Tot i això, si aquests no exerceixen o renuncien a aquesta funció sancionadora, l’Agència de l’Habitatge pot incoar el procediment de manera subsidiària.

La realitat del nostre municipi és que la implementació d’aquesta llei, tot i haver passat mig any des de la seva aprovació, està en una fase molt preliminar. En el ple de març, en l’apartat de preguntes, el regidor d’Habitatge va informar que es començarien a realitzar formacions sobre aquesta llei per al personal de l’Oficina Local d’Habitatge, així com es va informar al Sindicat de Llogateres que s’havia enviat una carta a totes les immobiliàries de la ciutat. Aquest sindicat, però, no ha rebut una còpia de dita carta ni té cap constància que hagi tingut cap efecte. Al contrari, ha denunciat de forma pública diversos anuncis que infringeixen la llei. És per això que es fa necessari impulsar una sèrie de mesures que ajudin a avançar en la implementació de la nova legislació, que ajudaran segurament a destensar el mercat del lloguer a la nostra ciutat.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que aprovi l’acord següents: 

ACORDS

PRIMER. Instar el govern municipal a enviar una carta a tots els agents de la propietat immobiliària informant de les sancions que comporta l’incompliment de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge. 

SEGON. Realitzar una campanya informativa sobre la Llei 11/2020, amb material divulgatiu en paper; un espai al portal web municipal en el que, a més d’informar sobre la llei, es facilitin els instruments per calcular l’índex de referència; així com també hi hagi un espai per tramitar denúncies per l’incompliment de la llei i on apareguin webs útils i contactes. De la mateixa manera, en el marc d’aquesta campanya, s’impulsarà la creació d’un segell de bones pràctiques que identificarà aquells agents de la propietat immobiliària que compleixen amb la llei esmentada. 

TERCER. Impulsar, des de l’Oficina Local d’Habitatge, xerrades informatives obertes a la ciutadania sobre dita llei, col·laborant estretament amb el Sindicat de Llogateres. 

QUART. Reforçar la formació del personal de l’Oficina Local d’Habitatge sobre aquesta llei, per tal que puguin assessorar la ciutadania en cas que tingui dubte sobre si el seu contracte d’arrendament incompleix la llei, així com en els casos en els que es vulgui denunciar la seva vulneració.