MOCIÓ PER A LA RECONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT I L’ESTABLIMENT D’INSTRUMENTS PER APAIVAGAR SITUACIONS DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL.

Grups Municipals de la CUP i SOM VNG

 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, reconeix el Dret de qualsevol infant a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.

 

Aquesta Convenció també obliga els estats part, d’acord amb les condicions nacionals i de conformitat amb els seus mitjans, a adoptar mesures apropiades d’ajuda als pares, mares i altres persones responsables de l’infant per donar efectivitat a aquest dret i, en cas que sigui necessari, proporcionar assistència material i programes de suport pel que fa a la nutrició, l’educació i la salut ambiental, mental i física.

 

Els nens i nenes no són responsables de les situacions socioeconòmiques que els ha tocat viure. A això cal afegir-hi que els infants tenen poca capacitat per mobilitzar-se, no poden votar per les opcions polítiques més receptives a les seves necessitats i acostumen a gaudir de poques plataformes que vetllin directament pels seus interessos.

 

Hi ha evidències que viure en una llar amb baixos nivells de renda, en un habitatge en males condicions o estar exposat a una nutrició inadequada durant la infància, influeix en el desenvolupament d’aptituds cognitives, en els resultats educatius i en la propensió a comportaments asocials.

 

És per això que som aquí les AMPA, les famílies, la Plataforma pels Drets de l’Infant a l’Atenció Educativa; perquè no podem deixar passar més temps sense afrontar la realitat de la pobresa infantil a VNG. Som coneixedors que s’ha començat a treballar per un Pacte Social que mostra bona voluntat però que, en la situació d’emergència en què ens trobem ara mateix, esdevé retòric, insuficient, principalment per la imprecisió i generalitat de les seves propostes. No és una eina eficaç.

 

La situació d’emergència que pateixen a Vilanova i la Geltrú centenars de famílies ens condueix a la urgència de definir un espai de col·laboració entre la comunitat educativa, els serveis socials i les forces polítiques de la ciutat, on es generi l’acció contra la pobresa infantil i les seves conseqüències en àmbits propers, que garanteixi el coneixement d’aquesta realitat i impliqui en les accions a emprendre el conjunt d’agents socials i polítics, per tal de fer efectiva, real i immediata la lluita contra aquesta realitat, que genera potencialitats desastroses contra la dignitat de les persones, contra la cohesió i l’horitzó vital de les famílies, fent que aquesta tasca i compromís efectiu esdevinguin una lluita que impliqui el municipi, i aquest esdevingui exemplar en aquest sentit.

 

Hi ha un espai que caldria refer: el Consell Escolar Municipal. A més de ser un gran desconegut -fins i tot per la major part de la comunitat educativa-, funciona per sota del seu potencial i de manera desorientada sobre la missió que hauria de tenir. Es reuneix no més que trimestralment i aquestes reunions consisteixen en l’abordatge superficial i no vinculant de qüestions. D’altra banda, de la seva inactivitat difícilment poden desprendre-se’n dades ni idees eficaces socialment.

 

Parlem de dades estadístiques. N’hi ha una d’esfereïdora: la de l’índex de pobresa infantil. El càlcul d’aquesta dada, negativa, només té en compte les rendes econòmiques familiars a l’hora de, per exemple, concedir ajuts per menjador escolar. La resta de la Unió Europea, civilitzadament, responsablement, no amaga la seva pobresa: hi fa front. I ho fa estudiant els nivells de pobresa a partir de l’aplicació d’un índex realista, molt honest: l’índex AROPE, indicador europeu que ha esdevingut el valor de referència per mesurar la població en situació de desempara en una societat, índex que, a més de les rendes econòmiques familiars, mesura la mancança material severa i la intensitat del treball en una llar. El resultat, comparat amb les eines esbiaixades que emprem al nostre municipi, permetrà fer emergir el percentatge real d’infants en situació de pobresa a data d’avui a Vilanova i la Geltrú.

 

Seguint amb el Consell Escolar Municipal, és inacceptable que no aprofitem les possibilitats que ens permet un òrgan on tota la comunitat educativa de la ciutat hi és, aparentment, representada. Cal garantir la presència i participació íntegra i honesta dels representants dels serveis socials locals i així fer possible que també aquests serveis puguin efectivament accedir i conèixer proactivament les situacions familiars mancades que prevalen a la ciutat, per realitzar propostes perquè des del Consell Escolar Municipal s’actuï de manera efectiva, compensatòriament, corregint les desigualtats econòmiques, socials i culturals que atempten diàriament, avui, contra la integritat dels infants.

 

El Consell Escolar Municipal ha d’esdevenir l’eix vertebrador d’un model educatiu equitatiu capaç d’aglutinar i representar la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

 

Per tot això, demanem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopti en Ple Municipal el següent

ACORD:

 

PRIMER. Reconstituir, abans del proper mes d’abril de 2016, el Consell Escolar Municipal, fent que esdevingui, amb la col·laboració de tota la ciutat, el catalitzador del model educatiu de Vilanova i la Geltrú i capaç d’emetre acords vinculants per al consistori.

 

SEGON. Crear, abans del proper mes d’abril, l’Observatori Local de la Infància i l’Adolescència, format pels actors locals i comarcals vinculats al treball educatiu, social, associatiu, de lleure, comerç i serveis (professionals, moviments socials, entitats vinculades, etc). L’objectiu de l’Observatori serà elaborar diagnosis de les necessitats socioeducatives de la ciutat per elaborar plans d’actuació.

 

TERCER. Redactar, de manera participativa entre totes les institucions i associacions educatives de la ciutat, el Projecte Educatiu de Ciutat i sotmetre’l a consulta ciutadana, de manera que es pugui posar en marxa en el curs 2016-2017.

 

QUART.  Redactar i garantir el pla per a la consolidació de les places públiques existents a la ciutat i evitar el tancament de qualsevol plaça escolar pública, prioritzant especialment les escoles inclusives.

 

CINQUÈ. Aconseguir del Departament d’Ensenyament la consolidació d’uns Serveis Territorials propis, desvinculats dels de Barcelona Comarques, a partir del proper mes de setembre de 2016.

 

SISÈ. Establir, en el termini de 30 dies a partir de l’aprovació d’aquesta moció, els instruments de coordinació, protocols d’actuació i de resolució efectiva de les situacions de pobresa, exclusió social i vulnerabilitat detectades (per exemple, desnonaments de famílies amb infants).

 

SETÈ. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Direcció i les AMPA de totes les escoles i instituts de la ciutat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a la FAPAC.”

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *