MOCIÓ AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

 

 

El dia 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones d’arreu de l’Estat convocades pel Moviment Feminista per manifestar-nos contra la violència masclista. Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem cridades no només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó també a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la persistència de la violència masclista feta evident als casos gravíssims de l’estiu del present any 2015, 10 anys després de la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d’Istambul (BOE 6/6/2014). Aquestes lleis i directrius s’incompleixen substancialment pel que fa a la prevenció en l’àmbit educatiu, que només dóna protecció laboral o econòmica a l’1% de les 126.742 denunciants, o de vivenda, mentre augmenta la desigualtat: el caldo de cultiu de la violència.

 

Els ajuntaments, com la institució més propera a la ciutadania, som imprescindibles en la lluita per a la prevenció i l’atenció social, jurídica i psicològica que estableix l’article 19 de la Llei estatal de 2004 ja esmentada. No obstant això, l’article 27.3.c) de la Llei de règim local, reformat per la Llei 27/2013, diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d’oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del Programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de l’Estat 2016. 


És per tots els motius exposats que aquest Ajuntament acorda: 

 

PRIMER. Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l’Ajuntament una pancarta violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la participació ciutadana a la Marxa Contra la Violència Masclista del mateix dia.

 

SEGON. Col·locar igualment cada any la pancarta amb el mateix missatge el dia 25 de novembre, conegut com el “Dia internacional contra la violència cap a les dones”. 

 

TERCER. Sostenir tots els dies de l’any, tots els anys, els recursos personals, materials i polítics necessaris i suficients per la igualtat i per la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, complint l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini.

 

QUART. Atenció estable i de qualitat, en condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.

 

CINQUÈ. Contribuir des de les institucions i poders municipals a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar. 

 

SISÈ. Transmetre a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú la sensibilització contra el sexisme mitjançant l’activitat cultural, d’organització de festejos, de seguretat i convivència i totes les actuacions i serveis de competència municipal.

 

SETÈ. L’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.

 

VUITÈ. L’adopció d’una política dins les competències municipals d’atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i no incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *