Moció per al dret a vot de totes les persones residents

El dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i quelcom necessari per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. Malgrat això, aquest dret és negat a bona part de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú per raó de la seva nacionalitat. La plena ciutadania és un exigència democràtica però també de justícia social i reconeixement de la contribució de tota la ciutadania al bon funcionament de la societat tant pel que fa a drets com a deures. Reconèixer el dret a la participació política a totes les persones que formen part de la comunitat implica assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho contribuïm a la cohesió social dels nostres barris.

La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser votades en les eleccions generals ni autonòmiques i redueix el dret a vot a les eleccions municipals a alguns supòsits. Així, l’article 13.2 de la Constitució espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions municipals només quan existeix un tractat internacional sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica només les persones amb nacionalitat comunitària i d’una dotzena de països no europeus poden exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals. En aquests casos, però, el dret a vot requereix a més d’uns requisits, processos i tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral que a la pràctica dificulten considerablement que s’acabi exercint aquest dret a vot.

Al mateix temps, l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars a nivell estatal. En canvi sí que existeix la possibilitat de participació a consultes i a altres processos no referendaris, com va ser el cas del 9 de Novembre del 2014 a Catalunya, no així en el Referèndum de l’1 d’octubre.

Així, des de les institucions i especialment en els processos electorals, hem de lamentar discursos xenòfobs que utilitzen el fenomen migratori per confrontar la ciutadania generant tensions i posant en perill la cohesió social amb un objectiu electoralista i partidista. En aquest sentit la limitació al vot de les persones sense nacionalitat espanyola afavoreix una sobrerepresentació d’aquestes forces polítiques i per tant reforça el racisme institucional i social. Al mateix temps, en un moment en què Catalunya ha iniciat el debat sobre idoneïtat o no d’un estat propi, queda pendent el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de la nacionalitat catalana. En aquest sentit, considerem imprescindible vincular els drets de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  pren els següents:

ACORDS

PRIMER: Instar al govern municipal a realitzar una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Vilanova i la Geltrú i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals. Aquesta campanya es concretarà en:

  1. Enviar cartes a la població estrangera amb les condicions abans esmentades explicant-los que en les properes eleccions municipals tindran dret al sufragi actiu i passiu, i informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu aquest dret. Aquestes cartes hauran de ser enviades en català i en les llengües majoritàries d’aquestes nacionalitats.
  2. Fer reunions informatives i d’assessorament tant amb entitats de persones migrades d’aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo.
  3. Fer una campanya pública informativa a través de les diverses eines de comunicació de l’ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius.

SEGÓN: Instar a l’estat espanyol a un reforma de l’ordenament jurídic a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.

TERCER: Instar a l’estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. Així com a ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres residents.

QUART: Instar al Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat.

CINQUÈ: Instar al govern municipal a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació política de totes les persones residents.

SISÈ: Treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en matèria de participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per garantir la plena participació política de la ciutadania resident a Vilanova i la Geltrú, al marge de la seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu dels residents al municipi.

SETÉ: Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya, a la campanya Dret a Vot de SOS Racisme i a la Coordinadora Obrim Fronteres.

A Vilanova i la Geltrú

1 d’octubre de 2018

Enver Aznar Méndez

Portaveu del Grup Municipal Som VNG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *