Comptes Clars

2015

Documentació: Balanç de situació | Balanç sumes i saldos | Compte pèrdues i guanys | Diari Oficial | Llibre Major | Memòria

 

2016

Documentació: Balanç de situació | Balanç sumes i saldos | Compte pèrdues i guanys | Diari Oficial | Llibre Major | Memòria