Som VNG denuncia que el govern està posant en risc el servei de neteja viària i de recollida d’escombraries

La candidatura considera que la gestió privada comporta gastar set milions d’euros en un servei de baixa qualitat

 

El servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans representa una despesa d’uns set milions d’euros anuals. Aquest servei està gestionat ara mateix per Valoriza, filial de Sacyr. La concessió a aquesta empresa s’acaba el 28 de febrer d’aquest any,  però el govern encara no ha presentat als grups de l’oposició cap proposta, ni de recuperació del servei ni de nova contractació. A vint-i-un dies de la finalització del contracte el futur de la neteja dels nostres carrers està en l’aire. En tot aquest curs, la sociovergència no ha treballat ni en un nova licitació ni en res. Ha estat a iniciativa del Secretari, i no de l’equip de Neus Lloveras, que s’ha convocat una reunió d’urgència, amb dos dies de marge, per debatre una nova plica. Per això, Som VNG ha denunciat la irresponsabilitat amb la que actua el govern, posant-ho en risc i amb la possibilitat que aquest tema acabi bloquejat per la manca de voluntat de diàleg de la sociovergència.

 

En declaracions de la regidora Deborah Zimmerman, “des que Som VNG va entrar a l’ajuntament ha demanat informació sobre la finalització de tots els contractes dels diferents serveis, amb l’objectiu de plantejar la recuperació d’aquests un cop finalitzen”. Així doncs, ha afirmat que en el cas de la neteja viària “tenim una gran oportunitat perquè finalitza el contracte, i s’evitarien litigis, indemnitzacions, etc”. En aquesta línia, la candidatura ha anat exigint informació al govern, tot seguint els acords d’una moció presentada per la CUP i aprovada en el mandat anterior segons els quals, a mesura que s’anessin complint els terminis de les concessions, s’elaborarien informes tècnics i econòmics sobre la viabilitat de les municipalitzacions.

 

En aquest cas, va ser a petició de la regidora Zimmerman a la comissió informativa corresponent, que el govern va facilitar un informe. Per a la regidora de Som VNG “aquest informe presenta molts defectes i és altament tendeciós”. En primer lloc, afirma, exposa la possibilitat de prorrogar el contracte vigent, opció desaconsellada pel Secretari de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en un informe del març de 2017, en el que estableix que contenia errors de forma, que podrien comportar el pagament d’una indemnització a l’empresa, a més d’incomplir la legislació vigent sobre contractes del sector públic, que estableix el límit en quatres anys, prorrogable a dos més, en lloc dels vuit, més dos de pròrroga, que fixa el contracte actual. En segon lloc, en l’informe facilitat pel govern les dades sobre el cost que tindria la municipalització estan clarament inflades, a la vegada que les que s’aporten no estan gens detallades. És per això, que el grup municipal de Som VNG va registrar una bateria de preguntes, no només per poder treballar en una alternativa, sinó perquè la ciutadania ha de saber en que es gasten els set milions d’euros que costa un servei que està demostrat que és de baixa qualitat. La resposta a aquestes preguntes, en teoria, s’hauria de donar amb els informes previs a la nova licitació.

 

Som VNG considera, doncs, que la gestió pública és la millor opció. Primerament, perquè comporta un estalvi en els marges empresarials i en l’IVA. Així mateix, segons ha afirmat Deborah Zimmerman, “explorant formes alternatives per adquirir nova maquinària podríem millorar el servei a un cost més reduït”. Un exemple proper, com ha explicat, és el de Castelledefels, que a partir de la municipalització ha realitzat inversions d’1,9 milions en nova maquinària, a més de l’increment de la plantilla. Un motiu important per municipalitzar els serveis, per tant és l’estalvi econòmic, però la gestió directa també permet un millor control dels serveis públics, una informació veraç de les dades d’explotació i evitar el conflicte d’interessos implícit en la gestió privada, per la qual cosa la maximització de beneficis sovint va en detriment de la qualitat del servei i de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Per a Som VNG existeixen alternatives per superar els obstacles que imposa el govern de l’Estat, fent servir com a instrument les empreses municipals, tal com ha fet Castelldefels. Considera, a més, que es podria explorar la via de modificar els estatuts de VNG Aparcament per recuperar la gestió pública, ja que depèn de via pública . Aquesta és una de les preguntes expressades en la petició d’informació que hauran de ser respostes.

 

La regidora de Som VNG, per una altra banda, ha remarcat que “la nova licitació, com a molt aviat, es debatrà en el proper Ple. Això vol dir que fins que no es signi el nou contracte passaran uns mesos, a la vegada que cal tenir present que el govern està en minoria, i en els darrers anys no s’ha esforçat gens per convèncer a l’oposició”. Així doncs, ha advertit que és possible que “la sociovergència vulgui posar a l’oposició, de nou, entre l’espasa i la paret: entre privatitzar el servei de nou, o deixar la ciutat sense neteja ni recollida d’escombraries”. A més, ha explicat que “és molt probable que durant uns mesos hagi de fer una encomana extraordinària del servei a una empresa privada, i que això representi una major despesa, incidint negativament en la neteja de la ciutat i en les finances de l’ajuntament”.

MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DE LES CONSERGERIES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Els conserges de les instal·lacions esportives de Vilanova i la Geltrú volen fer pública la seva situació d’engany i de precària situació laboral. Actualment, i sense haver estat consultats, han estat desplaçats del seu lloc de treball degut al canvi d’empresa concessionària.

Aprofitant el període estival, a causa de la finalització de la concessió del servei de consergeria per part de la “Fundació Esport Base”, aquests treballadors no només van perdre els seus llocs de treball, sinó que van acumular retards en el salari de fins a 3 mesos (maig, juny i juliol de 2015), actualment satisfets.

El 28 de juliol té lloc una reunió entre els treballadors i la Fundació Esport Base, on se’ls comunica la rescissió del contracte de concessió. En aquell moment se’ls informa que a partir de l’1 agost BARNA PORTERS, SL, serà la concessionària d’aquest servei.

El dia 3 agost té lloc una nova reunió dels treballadors amb l’alcaldessa i la regidora d’Esports del nostre municipi. En aquesta trobada se’ls transmet que l’equip de govern té el compromís ferm de pagar les 3 nòmines ajornades (maig, juny i juliol, ja satisfetes) i que els assimilaria com a treballadors la nova empresa adjudicatària.

Passat l’agost -un mes sense activitat esportiva que demani els serveis de consergeria-, els treballadors es troben amb que no se’ls ha abonat la paga corresponent a les vacances. És en aquest moment d’incertesa que els treballadors decideixen reunir-se amb l’empresa BARNA PORTERS, SL, per tal d’aclarir la seva situació laboral. En aquesta trobada reben la notícia que dita empresa no tractaria aquests aspectes fins que no tingués el contracte de concessió.

Actualment els treballadors, als quals –recordem- se’ls havia promès mantenir els seus llocs de treball, es troben a l’atur, veient com els seus llocs de treball estan ocupats per personal de l’empresa BARNA PORTERS, SL, identificats com a tals al seu uniforme.

Pels beneficis de la remunicipalització dels serveis i d’un model de corresponsabilitat social, la necessitat per part d’aquesta administració de controlar directament el servei de consergeria per garantir les condicions laborals dels seus treballadors queda demostrada. Per tant, demanen l’adopció per part del Ple Municipal del següent

ACORD

“PRIMER. La readmissió immediata d’aquests cinc treballadors de consergeria de les instal·lacions esportives, atenent l’obligació legal del contracte de subrogació signat per la plantilla, diversos sindicats, l’Ajuntament i l’empresa Barna Porters, SL (relació del “Conveni Col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2012-2014” – vigent -).

SEGON. El pagament íntegre als conserges de les instal·lacions esportives del sou del mes d’agost, entenent-ho com a pagament de vacances, des de l’entitat corresponent.

TERCER. La mostra clara per a la ciutadania del compromís ferm i permanent de l’Ajuntament en el projecte de la remunicipalització dels serveis. Donar, doncs, difusió d’aquest acord del Ple a través dels mitjans que estan més enllà del control oficial d’aquest Ajuntament abans de la fi del mes d’octubre del present any 2015 per justificar el punt quart.

QUART. El compromís ferm de l’Ajuntament de municipalitzar aquest servei a partir del 31 de desembre, complint així amb els acords presos amb anterioritat. En aquesta municipalització es mantindran en plantilla els cinc conserges afectats.”