2. Habitatge digne

 1. Vetllar per l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge I la pobresa energètica, dotant de recursos I formació al personal de l’ajuntament.
 2. Impulsar un nou Pla Local d’Habitatge per al proper quinquenni, amb un Estudi d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge actualitzat per tal de conèixer, per exemple, la situació real d’aspectes clau com els habitatges buits. L’estudi del qual es disposa en l’actualitat és de l’any 2010.
 3. Impulsar una política ambiciosa per destinar els pisos buits a habitatge social, amb mesures com:
  1. Incrementar significativament els recursos per adquirir pisos fent servir el dret de tempteig.
  2. Negociar amb els bancs i grans tenidors la cessió de pisos buits per un període mínim de 10 anys, per destinar-los a lloguer social
  3. Expropiar els pisos buits a aquells bancs i grans tenidors que no vulguin col·laborar amb l’ajuntament.
  4. Exigir el 30% de les noves promocions d’habitatge que siguin habitatge de protecció oficial.
 4. Incrementar en recursos i personal l’Oficina Local d’Habitatge per a millor la mediació amb els bancs per tal d’evitar desnonaments.
 5. Impulsar fórmules de finançament, subvencions o bonificacions fiscals per a que els petits propietaris d’habitatges buits que no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, i no disposen de recursos financers, puguin rehabilitar i posar-los a disposició de la borsa de pisos de lloguer social.
 6. Adquirir habitatges per destinar-los a l’acollida de persones vÍctimes de violències (masclistes, lgtbfòbiques, gent gran, etc.) i garantir el seu dret de l’habitatge posterior a l’acollida.
 7. Adquirir habitatges per destinar-los a l’acollida de persones sense alternativa habitacional en risc d’exclusió social, i garantir el seu dret de l’habitatge posterior a l’acollida.
 8. Adquirir habitatges per garantir-ne el dret als menors tutelats no acompanyats que compleixin la majoria d’edat i no tinguin prou ingressos per poder accedir a un habitatge.
 9. Impulsar un nou índex de preus de lloguer, acompanyat de mesures fiscals que garanteixin el seu compliment.